Deadline publicatie gegevens ANBI 2022 nadert

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar financiële gegevens elektronisch publiceren. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus de financiële gegevens over 2022 dus vóór 1 juli 2023 publiceren. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie of via anbi.nl. Een ANBI die haar financiële gegevens niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de ANBI én haar begunstigers. Grote ANBI’s moeten voor hun publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren van de Belastingdienst. Kleine ANBI’s mogen gebruikmaken van een standaardformulier. Een ANBI is groot als:

  • de ANBI actief geld of goederen werft onder derden (fondsenwervende instelling) en haar totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000;
  • de ANBI niet fondsenwervend is en haar lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

Tip

Bent u bestuurder van een ANBI of doet u giften aan een ANBI. Weet dan dat, wanneer een ANBI haar ANBI-status verliest, de giften aan die ANBI niet meer aftrekbaar zijn. Door de terugwerkende kracht kan de Belastingdienst bovendien schenk- en erfbelasting navorderen bij de ANBI.